Doktrína Chrámu

Jediismus je moderním náboženstvím, které se zrodilo coby výsledek mytologie Star Wars. Když George Lucas vytvořil ságu Star Wars, využil různých aspektů Taoismu, Šintoismu, Buddhismu, Křesťanství, Mysticismu a mnoha dalších obecných náboženských pravd, stejně tak jako kombinaci odlišných bojových umění a Kodexu rytířství, aby stvořil Jedie a filosofii obklopující Sílu. Jediové jsou moderní verzí Shaolinských mnichů, evropských rytířů a samurajských válečníků, smíchaných v jedno. Víra Jediů se stala inspirací a životní cestou mnoha lidí po celém světě, jež oblékli jediiský plášť. A ačkoli je Jediismus novou vírou, je stejně skutečný jako starobylá náboženství a filosofie, ze kterých vzešel…

Jediové uplatňují principy, ideály, filosofie a učení Jediismu v životě v praktickém využití. Hledají Živoucí Sílu, aby je vedla. Následují to, co je považováno za Světlou stranu Síly a řídí se ideály a filosofiemi Jediiského náboženství. Neexistuje absolutní, ani univerzální dohoda světových učenců, jež by definovala náboženství, ale následující je dobrá, a proto se stala oficiálním popisem Jediismu, kterého se držíme v Temple of the Jedi Order.

re·li·gion

Soubor vyznání, hodnot a směrnic; záležitost, princip, nebo činnost prováděná s horlivou či svědomitou oddaností; systém myšlenek, přesvědčení a jednání, který je sdílen skupinou a dává jednotlivcům přehled chování, za pomocí kterého smí posuzovat osobní a sociální důsledky svých činů; ale také rámec souvztažností, podle kterých mohou jednotlivci náležet ke své skupině, ke svému světu a k Síle.

Jedi smí následovat smíšené náboženství - víru zahrnující aspekty ze dvou a více náboženství. Může být striktním Jedim, Wiccanským Jedim, Křesťanským Jedim, Buddhistickým Jedim, nebo Jedim bez vyznání, například; ale Jediismus je plnohodnotným náboženstvím, vnitřní životní cestou i cestou jako takovou. Klade důraz na myšlenku, že Jedi neuctívá ani Sílu, ani Lucase a ani nic podobného. Je opravdu skutečným náboženstvím, ne založeným na fikci, ale spíše pro jasnost za pomocí fikce vysvětleným, přičemž je zároveň stvořen použitelným pro reálný život.

Jediové věří:

Ve vrozenou hodnotu každého člověka. Lidé jsou hodni respektu, podpory a soucitu, už jen protože jsou lidmi.
Ve správnost té kultury, která je relativně zbavená diskriminace pohlaví, rasy, sexuální orientace, státního příslušenství, stupně schopností, věku, atd.
V posvátnost lidské osobnosti. Stavíme se proti používání mučení a krutého, nebo neobvyklého trestu.
V důležitost demokracie uvnitř náboženské, politické a jiné struktury.
V oddělení církve a státu; a ve svobodu řeči, výběru společenství a vyjadřování.
Že systémy pravd na poli morálního, etického a náboženského vyznání, které jsme studovali, nejsou absolutní: mění se s kulturou, náboženstvím a časem.
Ve všeobecně positivní vliv, který má většina náboženství na jejich následovníky a na společnost, s výjimkou hrstky destruktivních kultů s celkově negativním vlivem na svět.
V důležitost jednotlivých věřících, kteří vymezují negativní vlivy i negativní politiku uvnitř jimi zvolené skupiny víry a zasazují se o její napravování.
V důležitost vyučování. Věříme, že lidé nejsou skutečně vyučeni dokud nestudují alespoň hlavní náboženské a etické systémy světa. Potřebují se učit o dobrých i špatných vlivech, které působily na společnost.

Síla

Síla je popsána jako: "Energetické pole tvořené všemi žijícími bytostmi. Obklopuje nás, prostupuje námi a svazuje galaxii dohromady." Síla, jednak, je energie sdružená s životem, a život je sdružený se Sílou. Mnozí Jediové lpí na ideologii, že Síla má vlastní Vůli, a vede ty, jež jsou ochotni naslouchat jejímu tichému šepotu.

Síla je tvořená zejména "světlou stranou" a "temnou stranou". Ty se týkají morálního kompasu Síly v jejích rozličných formách Rovnováhy. Světlá strana Síly je aspekt Síly ztotožněný s dobrem, laskavostí, soucitem a léčením. Temná strana Síly je ztotožněna se strachem, nenávistí, agresí a zlomyslností; může se zdát mocnější, avšak je jen více lákavá pro ty, kdo chtějí dosáhnout moci, jelikož neklade žádná omezení na své používání a často poskytuje až téměř nadlidskou sílu těm, jež se poddají nenávisti a hněvu. Tyto "strany" Síly jsou přímo svázány ve věčnou Rovnováhu Vesmíru… "Bez Temnoty nemůže být žádného Světla." Jinak řečeno, každý si vyvolí následovat jednu "stranu" Síly podle osobního a upřímného rozhodnutí ve svém srdci.

Byly také popsány čtyři dodatečné aspekty Síly: Vesmírná Síla, Živoucí Síla, Osobní Síla a Všesjednocující Síla. Tyto aspekty jsou definovány význačnými Jediiskými filosofiemi.
Vesmírná Síla v podstatě jímá vesmír a čas v jeho celistvosti… Poněkud jednoduše řečeno je tím, co "svazuje Galaxii dohromady" a udržuje vesmír v Rovnováze. A také tím, co řídí vesmír, co jej uchovává v Řádu.
Živoucí Síla se týká všech forem života… Energie tvořená Životem a spojená ve veškerý Život samotný. "Život tvoří ji, dává jí růst… Průzračné bytosti my jsme, ne tato hrubá hmota." Je vědeckým faktem, že Energie mění formy, ale nikdy nepřestane existovat. V té úrovni vnímání, v jaké jsme schopni toto pochopit, je Živoucí Síla "tůň energie", která představuje všechny formy života. Existuje teorie, že když živá bytost zemře, její životní síla se spojí s Živoucí Sílou… podobně jako když se narodí nový život, bere si energii právě z Živoucí Síly.
Osobní Síla se týká životní podstaty každého jedince. Zde je jedna společná shoda s Křesťanstvím… Duše. Osobní Síla je střídavě propojena s Živoucí Sílou, ale když je jedinec naživu udržuje svou vlastní unikátní totožnost. Jedná se o energii uvnitř každého, vytvářející jeho vlastní identitu. Je také energií, z které každý čerpá pro svůj denní život.
Všesjednocující Síla spojuje všechny ostatní aspekty Síly a udržuje je v Rovnováze. Její energie existuje na molekulární úrovni ve všech formách života, "sjednocuje" vše ve Vesmíru. Skrze ni jsme propojeni nejen se všemi živými bytostmi, ale se všemi věcmi. "Vnímej Sílu… mezi tebou, mnou… kamenem, stromem a dokonce i lodí." Na vnitroatomární úrovni je vše energií… a všechna energie je spojena skrze Všesjednocující Sílu.

V Síle je zahrnuto mnoho aspektů podobných s dalšími filozofickými a náboženskými principy. Mnohé ji spřízňují s koncepty Qi (také "chi" nebo "ki"; Čína, Japonsko a Korea), Prany (Indie), Many (Polynésie) a dalšími podobnými tradicemi, zaostřenými okolo myšlenky duševních energií, které existují v celém Vesmíru. Z Taoismu si bereme základní princip myšlenky Yin a Yang… dvě diametrálně protikladné Síly vesmíru. Všechno od dobra a zla (i v metafyzickém pojetí), až po vysoké i nízké teploty, je považováno za součást principu Yin a Yang, a tady vidíme nejlepší porovnání se Světlou a Temnou stranou Síly a stálým zápasem o Rovnováhu uvnitř Vesmíru. Jsou zde také podobnosti mezi Živoucí Sílou a užíváním Qi v Čínských bojových uměních. V dalších duševních uměních (jako Tai Chi, Hsing-Yi, Pa-Kua a Qigong) je udržování a podporování Qi základním elementem výcviku. Také Qi je někdy uváděna jako Prázdná Síla, myšleno tak, že ji není možno vidět, ale její účinek může být pocítěn s časem a tréninkem. Po dosažení vysoké úrovně se u mistrů kung-fu projevují některé projevy zvláštních schopností. Další, ještě ojedinělejší příklady speciálních schopností přisuzované Síle, jsou často kategorizovány jako "paranormální jevy". Někteří jedinci prokazují schopnosti jako je léčení, telepatie, telekineze, atd.

Jedi se přiřazuje ke dvěma "stranám" Síly, "Temné straně" a "Světlé straně", což odráží koncept Yin Yang ve východních filosofiích, ale není přímým překladem, protože emocionální "Temná strana" je označována Jedii jako Síla zla. Není tvořena specifickými "fragmenty" nebo "schopnostmi" v Síle: Temná i Světlá "strana" Síly, obě existují uvnitř živého jedince, který je využívá a který je stvořený z jejich emocí. Následovník "Světlé strany" se snaží žít v harmonii se všemi okolo sebe. Vzájemná důvěra, respekt a schopnost vytvořit spojenectví dává Jedimu zřetelnou výhodu. V protikladu následovníci "Temné strany" se v první řadě zajímají jenom o sebe. Kupříkladu, zbít či zabít jinou živou bytost z hněvu či strachu - to je projev "Temné strany". Zdržet se unáhlených činů a zbavit se těchto osobních emocí před jednáním - je projev "Světlé strany". Užití "Temné strany" Síly je v rámci Jediiského Řádu zakázáno.

Tradiční Jediové jsou vyučováni, jak udržet Sílu "v rovnováze". Toho se pokouší dosáhnout odepřením "Temné strany" - v podstatě "udržují rovnováhu" popřením rovnováhy, pohlížením na "Temnou stranu" jako na "zkaženost", což zahrnuje kontrolu nad negativními emocemi, jako je agrese, hněv a nenávist, protože tyto vlastnosti mohou snadno dovést k převzetí "Temné Strany"… "Aby se člověk stal Jedim, není to Síla, co se musí naučit ovládat, je to on sám". Jedi se snaží udržovat kontrolu nad svými emocemi, namísto aby dovolil negativním emocím ovládat jeho činy. Jedi jedná, jen když je klidný a vyrovnaný. V protikladu pozitivní emoce, jako je soucit a odvaha, živí "Světlou stranu" Síly. Jediiský Kodex takovéto city srovnává a podává rozhled na mravní jednání při cestě Jediho.

Emocionální přístup "fiktivních" Jediů může být spatřen jako klíčový důvod jejich pádu ve filmech, knihách a hrách Knights of the Old Republic. Zdržujíce se vášně a lásky, mnoho Jediů často upadlo v rozpolcenost, když nakonec zůstali nechráněni. Při odepírání těchto emocí, skrze nerovnováhu skovanou z nadměrného sebeomezování, nespatřili jak mohou ovládnout osobnost a posléze se osobností stát. Potlačování emocí pouze způsobilo, že Jediové klesli k větší násilnosti a uzavřenosti. V tomto reálném světě všechny vnímající bytosti cítí Emoce… Jedi se pouze učí udržovat kontrolu a Rovnováhu.

Hledání Cesty; Stávání se Jedim

1. Promluvte se sebou a vyznejte sami sobě přesvědčení, že se opravdu toužíte stát Jedim. Následujte ideály Jediů a jejich víru. Smíte si uchovat i jiná duchovní přesvědčení souběžně s Jediismem, a loajalita ke všem je přístupná i povzbuzována, pro vaše zaměření vymezující realitu.

2. Věřte v Sílu a její moc. Jedi je oddaný Síle; být odevzdaný ideálům Jediů je vstupní zásadou. Jedi neslouží temné straně žádnou cestou, myšlením, ani skutkem. Jedná pouze čestným způsobem, definujícím principy pravého Jedi. Znalost Síly a vztah, který si k ní vyvinete, spočívá ve vás, obklopuje vás a protéká vámi.

3. Přijměte učení Jediů, které bylo vyhlášené všemi Mistry Jedi, jelikož jejich učení skýtá duchovní vedení všem Jediům. Splynutí odlišných přesvědčení dává Jedimu směr, znalosti a moudrost, které mu pomáhají na cestě životem.

4. Učte se od ostatních Jediů a odnaučte se, čemu jste se naučili. Znalosti a podpora ostatních Jediů zvýší vaše vlastní znalosti a uvědomění Síly. Společenství napomáhá procesu učení, jak se stát Jedim, procesu, který nikdy nemá konce.

5. Prohlaste, že jste Jedi, pokud chcete, ale odhodlejte se nebýt vychloubační, nebo plní pýchy na vaše schopnosti a talent, zatímco putujete svojí cestou.

Přísaha Jediho

Zavazuji se před všemi svými Jediiskými druhy, že já (uveďte své legální jméno) narozený (datum narození), bez výhrad volím cestu Jediho, se všemi jejími povinnostmi a zodpovědnostmi. Budu konat to, co je správné, a rovněž tak vyznávám svoji oddanost Síle a její vůli. Přísahám, že budu podporovat Jediiské učení a tímto dnem se nadále zasvěcuji životu Jediho."

Ortodoxní Kodex Jedi:

Není Emocí; Pouze Míru.
Není Nevědomosti; Pouze Poznání.
Není Vášně; Pouze Klidu;
Není Smrti; je pouze Síla.

Dodatečné řádky k Jediiskému kodexu:

Není Chaosu; Pouze Harmonie.
Není Strachu; Pouze Odvahy.
Není Pošetilosti; Pouze Moudrosti.

Alternativní verze, napsaná jako vyvrácení Sithského kodexu:

Vášeň je vratká, mír je pravdou.
Skrze mír dosáhnu klidu.
Skrze klid dosáhnu poznání.
Skrze poznání dosáhnu porozumění.
Skrze porozumění dosáhnu moudrosti.
Vůle Síly mne povede.

Krédo Jediho:

Já jsem Jedi, nástroj míru.
Tam kde je nenávist, já přinesu lásku;
Tam kde je ublíženo, odpuštění;
Tam kde jsou pochyby, víru;
Tam kde je zoufalství, naději;
Tam kde je temnota, světlo;
A tam kde je smutek, radost.
Já jsem Jedi.
Nikdy nebudu usilovat o to být utěšován, tak jako sám utěšovat;
Být pochopen, tak jako sám pochopit;
Být milován, tak jako sám milovat;
Protože darováním jsme sami obdarováni;
Odpouštěním je nám odpuštěno;
A umíráním jsme zrozeni k věčnému životu.
Síla je vždy se mnou, protože já jsem Jedi.

Tři hlavní principy Jediismu

Soustředění
Poznání
Moudrost

Když se užívají správně, dovolují nám tyto principy sebezdokonalování, stejně tak jako překonávání všech překážek a napomáhají zlepšit svět kolem nás.

Jediové jsou strážci míru a spravedlnosti napříč Světem. Užíváme svých schopností a sil k obraně a ochraně, nikdy ne k útoku na druhé. Respektujeme všechen život, ve všech jeho formách. Jsme pokorní a žijeme, abychom sloužili všem žijícím bytostem. Pro dobro ostatních se snažíme zlepšovat sami sebe skrze vědomosti a moudrost, na této cestě, která je nekonečná.

Šestnáct Základních Učení Jediů

1. Jako Jediové jsme v kontaktu s Živoucí Sílou proudící skrze a okolo nás v roli bytostí duchovně si Síly vědomých. Jedi je trénován, aby se stal citlivý k energii, proudění a porušení Síly.
2. Jediové žijí v současnosti a soustřeďují se na ni; žádným způsobem nesmíme dlít v minulosti, nebo být zaujatí budoucností. Jak se mysl toulá, soustředění na současnost se stává úkolem nelehko dosažitelným, protože mysl není věčně trvajícím současným okamžikem uspokojena. Jako Jediové, musíme uvolnit náš stres i naši mysl.
3. Jediové musí udržovat čistou mysl; to je dosaženo skrze meditaci a kontemplaci. Naše mysl se může stát přeplněnou a nakaženou silami a postoji, na které narážíme každým dnem, a na každodenní bázi tak musí být od těchto nadbytečných elementů očištěna.
4. Jako Jediové, dbáme na naše myšlenky… soustředíme naše myšlenky na to, co je pozitivní. Pozitivní energie síly je zdravá pro mysl, tělo i ducha.
5. Jako Jediové, věříme našim pocitům a využíváme jich. Jsme intuitivní, ještě víc než druzí a s touto zvýšenou intuicí se stáváme duchovně vyvinutější, jak naše mysl přichází do těsnější harmonie se Sílou a jejími účinky.
6. Jediové jsou trpěliví. Trpělivost je prchavá, ale může být časem vědomě rozvinuta.
7. Jediové jsou opatrní na negativní emoce, které vedou k Temné Straně: Hněv, Strach, Agrese a Nenávist. Pokud cítíme, že se tyto emoce v nás projevují, musíme meditovat nad Jediiským Kodexem a soustředit se od těchto destruktivních emocí očistit.
8. Jediové chápou, že fyzický trénink je důležitý stejně jako trénink mysli a ducha. Chápeme, že všechny aspekty tréninku jsou nezbytné k udržování Jediiské životní cesty a vykonávání povinností Jediů.
9. Jediové ochraňují mír. Jsme válečníky míru, ne ti, co užívají moc k vyřešení konfliktů; jen skrze mír, porozumění a harmonii mohou být konflikty vyřešeny.
10. Jediové věří v osud a důvěřují Síle. Akceptujeme fakt, že to, co vypadá jako náhodná událost není náhodou, ale plánem Síly. Každá žijící bytost má účel, rozuměno tak, že účel přichází s hlubokého uvědomění Síly. Dokonce i ty události, které vypadají negativně mají účel, ačkoli tento účel někdy není snadné vidět.
11. Jediové se musí vyhnout fanatické oddanosti, jak materiální, tak i k osobě se vztahující. Posedlost majetkem plodí strach ze ztráty tohoto majetku, což může vést k Temné Straně.
12. Jediové věří ve věčný život. Nejsme posedlí v truchlení nad těmi, kdož odešli. Truchlete, pokud si přejete, ale vzmužte se, protože duše i duch pokračují dál ve světě Živoucí Síly.
13. Jediové používají Sílu jen když je to nezbytné. Neužíváme našich schopností nebo sil k vychloubání, nebo abychom byli pyšní. Uplatňujeme Sílu pro vědění a s ní rovněž rozvíjíme i moudrost a pokoru, protože pokora je vlastností, kterou musí každý Jedi ztělesňovat.
14. Jako Jediové, věříme, že láska a soucit jsou tím nejdůležitějším v našem životě. Musíme milovat každého stejně, jako milujeme sami sebe; a konáním tohoto pak obalujeme všechen život v pozitivní energii Síly.
15. Jediové jsou strážci míru a spravedlnosti. Věříme v nalézání mírových řešení problémů a skrze naše nadaní zůstáváme vyjednavači až do krajních schopností. Nikdy nejednáme za strachu, ale také se nikdy nebojíme jednat. Držíme spravedlnost, chráníme a střežíme základní práva všech živých bytostí. Empatie a soucit jsou pro nás zásadní; dovolují nám pochopit rány způsobené nespravedlností.
16. Jako Jediové vytváříme závazek s Jediiskou záležitostí a jsme k ní loajální. Ideály Jediů, filosofie a směrnice definují víru Jediismu, a my jsme na této cestě činní jak ve jménu vlastního vývoje, tak i pomáhání ostatním. Vykonáváním naší Víry jsme svědky a ochránci Jediiské cesty.

Přísahy Jediho

Přísaha Úcty: Jedi musí cítit nejhlubší úctu ke všemu, živému i neživému. Jako služebník života, Jedi musí cítit nejhlubší úctu ke všemu, včetně sebe. Úcta Jedimu umožňuje vypořádat se s životem i lidmi poctivým a čestným způsobem, který mezi lidmi posiluje pouta a podporuje mír a klid.

Přísaha Pokory: Jedi není lepší nebo zajímavější než kdokoli jiný. Musí vždy dbát na svůj postoj a dojem a nesmí se stát vychloubačným, nebo pyšným na jakoukoli ze svých schopností, nebo na své přesvědčení. Skromnost umožňuje Jedimu přiblížit se ostatním, žít vnímavým způsobem a také dovoluje dokončit jeho záměry nenápadně. Pokorný člověk je mnohem přijatelnější a mnohem méně výhružný než ten, který je chlubivý.

Přísaha Rozjímání: Jedi musí mít čistou mysl a musí přistupovat k životu a všem situacím s objektivní perspektivou. Emoce, i když nejsou negativní, mohou ovlivnit vnímání a soudnost, a proto je nutné, aby se Jedi pojistil, že je jeho postoj nezaujatý. Za tímto účelem je vysoce doporučeným cvičením meditace, která dokáže vyčistit mysl stejně tak jako i přinést trpělivost k učení. Meditace je klíčem k životu Jediho, poskytuje mu příležitost rozmlouvat se Sílou a vede jej k lepšímu porozumění sebe samotného.

Přísaha Vlastnictví: Vlastnictví není Jedimu zakázáno a ani není nežádoucí. Avšak je nutno, aby se střežil před chamtivostí a lakomstvím. Vlastnictví věcí jako je dům, oblečení, jídlo a dokonce i přepych a životní pohodlí jsou povzbuzované mezi Jedii. Pro Jedie vlastnictví tvoří ve hmotné realitě zázemí.

Přísaha Skromnosti: Rovnováha je klíč k životu Jediho a skromnost ve všech ohledech této rovnováze přispívá. Mít příliš málo může vést ke strádání a žádostivosti. Avšak mít příliš mnoho zase k chamtivosti a marnivosti. Jedi se musí snažit získat tolik, kolik jedině potřebuje a musí své sny udržet v hranicích, které lze odůvodnit. Mít málo i mnoho může být stejně destruktivní a obojí škodí míru i spokojenosti Jediho.

Přísaha Náklonnosti: Náklonnost je pro život Jediho zásadní. Jedi musí rozumět životu a musí s ním být skutečně svázaný za účelem lepší služby Síle. Musí vytvořit pouta s lidmi okolo sebe a je povzbuzováno, aby miloval. Láska je silné spojení se základem lidskosti a může sloužit jako silný zdroj síly a podpory, když ji Jedi nejvíce potřebuje.

Přísaha Přičinlivosti: Jedi nesmí být zahálčivý. Lenost, odkládání a nerozhodnost jsou stezky vedoucí k Temné straně. Nejen činy, ale spíše nečinnost může být stejně tak ničivá. Jediové jsou obdarováni talenty a dary, jež jsou určené pro jejich zdokonalování a zdokonalování světa, který je obklopuje.

Přísaha Sebeovládání: Jedi se musí naučit sebeovládání a musí jej usilovně cvičit ve veškerém svém jednání vůči ostatním. Jako vědomý kanál Síly musí Jedi získat ve svém jednání s ostatními sebekontrolu. Jako každý člověk, i Jedi má vášně a názory, ale musí dbát na to, aby tyto názory nenutil ostatním. Je třeba, aby si uvědomil, že jeho myšlenky, pocity a dokonce i úmysly zanechávají v Síle otisky, které se ozývají ven a dotýkají celého světa a lidí, jež Jediho obklopují. Jedi se především musí naučit fyzické zdrženlivosti. Konflikt je nutný a nevyhnutelný aspekt lidského života, nicméně Jedi se musí snažit jej minimalizovat. Fyzické násilí musí být pokládáno jedině za poslední a nejzoufalejší alternativu, když všechna snaha přesvědčit a vyjednávat selhala.

Přísaha Obrany: Jedi je vázaný přísahou k obraně: obraně své, ostatních i obraně ideálů. Jedi se nenarodil, aby trpěl nebo stál stranou, když ostatní jsou v ohrožení. Jedimu je nařízeno bránit ostatní, kteří se sami bránit nemohou a stejně tak ochraňovat svátost života, a pokud je to nezbytné, za své vlastní výdaje.

Přísaha Cudnosti: Jedi se musí vyhnout pokušením a zhoubám smyslnosti, která může zastřít mysl a poskvrnit duši. To se vztahuje k náhodnému rozmnožování a nekontrolované touze zvířete uvnitř člověka, které, když je ponechané vlastním plánům, může nahlodat čistotu srdce a vyhladit to nejušlechtilejší ze všech živých bytostí. Od pout hlubokého citu mezi mužem a chotí, a ještě jednodušeji mezi mužem a ženou, však není odrazováno, protože tělesná svázanost upevňuje spojení mezi Jedim a jeho milovanými a mezi Jedim a jeho vlastní smrtelností.

Přísaha Poslušnosti: Je třeba, aby Jedi byl poslušný. Poslušný vůči zákonům pod kterými žije, zvykům, pod nimiž vyrůstá a vůči svému svědomí, jež vede a řídí jeho myšlenky i činy. Kromě toho, je potřeba, aby Jedi poslouchal své instinkty a intuice. Protože ty jsou pro Jediho nejčistší ukazatelé vůle Síly.

Přísaha Čistoty: Je třeba, aby byl Jedi čistý jak na těle, tak i na duši. Čisté tělo a úcta k osobnímu vzhledu je jasným ukazatelem duše každého a obojí čistota dovoluje Jedimu větší vnímavost k Síle. Ucpaná a znečištěná céva neumožňuje hladký průchod a tok svého obsahu, a proto musí být vyčištěna. Jedi může být viděn ve stejném světle… Skrze péči a údržbu o sebe samotného se Jedi připravuje na to být kanálem Síly a umožňuje tak být řízen její vůlí.

Přísaha Dobročinnosti: Jedi musí darovávat sám sebe. Jako služebníci Síly musejí Jediové být ochotní darovat sami sebe, svůj čas i úsilí. Jediové jsou služebníci života a bez úsilí a obětavosti nemohou životu přispívat. Je povzbuzováno, aby přinášeli pomoc tam, kde je nezbytná, podporu, kde je strádání a naději, tam kde není.

Kodex Krystalu:

Krystal je Srdcem Čepele.
Srdce je Krystalem Jediho.
Jedi je Krystalem Síly.
Síla je Čepelí Srdce.
Vše je propletené
Krystal, Čepel, Jedi.
Jste jedna bytost.

Obřadní Rukojeť Světelného meče

Zajímavá část Jediiské Tradice a Obřadu - Obřadní Rukojeť Světelného meče - bývá často nesprávně pochopena ne-Jedii. Obřadní Rukojeť by měla být jedinečná pro toho Jediho, který ji postavil, který ji vlastní, nebo nosí, ne přesná replika filmového Světelného meče. Ve většině případech je Obřadní Rukojeť vyhrazená pro Jediho, který dosáhl hodnosti Rytíře. Je zde k promyšlení mnoho záležitostí, jež se týkají Obřadní Rukojeti.
První, celkový design Rukojeti… měla by vypadat opravdově, odrážet každého Rytíře Jedi. Inspirace může být převzata z rozličných fiktivních rukojetí, Rukojeť by ovšem měla být každým Rytířem Jedi navrhnuta. V ideální situaci by si měl každý Rytíř Jedi zkonstruovat vlastní Obřadní Rukojeť, ale je chápáno, že ne každý Jedi bude vlastnit technické schopnosti, nebo nástroje ke konstrukci své vlastní Rukojeti. Ve světle těchto skutečností, Jedi může kontaktovat kováře světelných mečů, aby pro něj jeden zhotovil, pokud si ovšem navrhne rukojeť sám.
Další rozdíl mezi kopií Rukojeti a Obřadní rukojetí je krystal, drahokam, nebo rozmanité kameny obsažené ve vnitřní komoře rukojeti. Krystaly a drahokamy byly ctěny napříč celou historií, nejen pro jejich přírodní krásu, ale rovněž pro jejich metafyzické vlastnosti. Správně užité drahokamy a krystaly zvyšují Jediho osobní spojení se Sílou, stejně tak jako Jedimu, jenž je nosí - v tomto případě uvnitř své Obřadní Rukojeti - propůjčují jejich vlastnosti.
Krystal, drahokam, nebo rozmanité kameny uvnitř Obřadní Rukojeti by také měli být vybrány Rytířem Jedi, který své rozhodnutí založí na osobní preferenci, nebo také na znalostech metafyzických vlastností krystalu a/nebo drahokamu. Obojí metoda je efektivní, jak je člověk často přirozeně táhnut ke kamenu, nebo kamenům, které se k němu hodí… a jsou pro něj určeny. Na jeden mýtus se nedbá, a to ten, že by si Jedi měl vybírat krystal, nebo drahokam s ohledem na barvu, kterou by měla jeho čepel. Barva krystalu, nebo drahokamu nepřikazuje, jakou barvu by měla čepel Rukojeti, pokud by technologie byla v těchto časech sestrojena. Například, Jedi si může zvolit do své Obřadní Rukojeti rubín nebo granát… toto jej nečiní Sithem, tak jako toto není fikce. Rubín i granát jsou obojí vhodné kameny pro Jediho… a barva čepele se řídí jen osobními preferencemi, jelikož technologie vytvoření opravdového Světelného meče nebyla dosud plně vyvinuta.
Na závěr vyplývá, že Obřadní Rukojeť Světelného meče je prostředkem, stejně tak jako i obraz Jediiské cesty každého jednotlivce. Navrhnutí, naplánování a výběr svého vlastního krystalu, který bude obsažen uvnitř Rukojeti, není jen unikátní pro každého Jediho, ale také je s ním hluboce spojeno. Obřadní Rukojeť může být použita také jako ohniskový bod pro Meditaci… stejně tak jako i k připomenutí přísah Jediho a závazku k Řádu.

Jedi pod jiným jménem…

Někteří Jediové si berou "Jediiské" jméno, když nastupují svou cestu osvícení. Toto není vyžadováno, nicméně, akt přijetí "Jediiského" jména je jeden ze symbolů nové cesty, již Jedi zahajuje, přeměňujíc se do nové bytosti… "Jediiské" jméno je jednoduše něčím, čím se Jedi svěřuje vůči ostatním uvnitř Chrámu a Řádu… nemá žádný vztah k osobnímu legálnímu jménu a Vysvěcení na Duchovního Jediiského Řádu; pokud si Jedi zvolí být členem Jediiského Duchovenstva, spadá pod něj raději svým legálním, než "Jediiským" jménem.

Informace o článku

Tento článek napsal Saezar.
Jedná se o překlad ze stránky Temple of the Jedi Force (Temple of the Jedi Order Doctrine).